Nätverk Värmland
Välkommen
Nyheter med mera
Rapportera älgskador
Vad äter en älg?
Konsekvenser av hårt viltbete
Hur många älgar?
Viltanpassat skogsbruk
Skogsdagar
Älgavskjutningen i Värmland
Intressanta länkar
Kontakt

Om man nu har många viltskador på sin skog, vad kan man då göra för att minska de framtida skadorna?

 

Här får du nio åtärdsförslag:

 

1. Skapa älgbetningsträd genom högröjning
2. Spara rönn, sälg, vide, asp, ene och betad tall
3. Avverka frötall och lövbestånd vintertid
4. Inhägna utsatta områden
5. Använd avskräckande medel
6. Använd inga lockmedel
7. Skjut kalv
8. Skjut fler hondjur
9. Skjut fullt

 

 

På sajten "Kunskap direkt" kan man bland annat få goda råd om åtgärder för att minska älgskadorna och hur man röjer älgskade bestånd. Läs mer.

 

Kunskapsläget är dock generellt lågt!
Viltskadornas omfattning beror på djurstammarnas storlek och sammansättning, vad de äter och vilket beteende de har. Andra faktorer är skogstillståndet, hur skogsbruket bedrivs, vegetationens sammansättning samt rådande klimat- väderleksförhållanden.

Skogsstyrelsen redovisar ett antal olika metoder på sin webbplats, men betonar att kunskapsläget generellt är lågt när det gäller vilka effekter som olika skötselåtgärder ger, och vilka avlednings- eller avlastningseffekter som kan åstadkommas. Metoder som redovisas är:

  • Markberedning (bidrar till ökad fodertillgång)
  • Utnyttja rester från avverkning
  • Röjning i kantzoner vid skogsbilvägar
  • Röjning i kraftledningsgator
  • Hyggesresning i samband med föryngringsavverkning
  • Fälla vuxna träd för att öka fodermängdenHar du andra eller kompletterande idéer, hör gärna av dig till till nätverket.

Senast uppdaterad
2013-08-22 19:46